Serti, S. Pd
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Kristen
Pendidikan: S-1
Jurusan:
Status: Guru Honor
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat :